Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


„Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – etap I”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/7/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-06 godz: 09:16
Termin składania ofert: 2019-08-22 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-22 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marian Majka, mgr inż.Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane,

2. SIWZ,

3. Załączniki do SIWZ (od nr 1 do nr 11),

4. Projekt umowy - (zał. nr 12 do SWZ),

5. Przedmiar wymiany sieci ccw- etap I,

6. Dokumentacja techniczna.

7. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu

8.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uwagi dodatkowe
Powtórzony przetarg nieograniczony ze zmniejszonym zakresem robót (Ogłoszenie o zamówieniu nr 571768-N-2019 z dnia 12.07.2019)

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM