Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Zakup i dostawa wraz montażem wyposażenia medycznego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/7/2014
Data ogłoszenia: 2014-09-04 godz: 10:56
Termin składania ofert: 2014-09-18 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-09-18 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami Nr 1, 4, 5, 6, 7

Formularz Asortymentowo-cenowy  Załącznik Nr 2 do SIWZ,

Foemularz parametrów Technicznychi warunków Wymaganych Załącznik nr 3 do SIWZ

Zapytania Wykonawców Nr 1,2, 3 -Odpowiedzi Zamawiającego 

Zapytanie Wykonawcy Nr 4 - Odpowiedź Zamawiającego 

Zapytanie Wykonawcy Nr 5- Odpowiedź Zamawiającego 

Informacja o wyborze oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM