Żurawica: Dostawa produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Numer ogłoszenia: 77956 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy , ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, woj. podkarpackie, tel. 6723740 wew. 361, faks 672-37-21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych własnym transportem Wykonawcy do Apteki szpitalnej Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego ul. Różana 9, 37-710 Żurawica. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawców na całość asortymentu w danym pakiecie. 3.Zamawiający wymaga aby Wykonawca przygotował ofertę na drukach Zamawiającego pakietach cenowym poszczególnych produktów farmaceutycznych stanowiących wzór do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej na płycie lub pendrive w programie - Microsoft Excel ściśle z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wypełniony pakiet cenowy Wykonawcy winien zostać załączony do oferty Wykonawcy formie elektronicznej na płycie lub pendrive w programie -Microsoft Excel. 1)pakiet 1 - LEKI - Kod. 33600000- 6- wzór do SIWZ, 2)pakiet 2 - TRANXENE i DEPAKINE Kod. 33661000-1- wzór do SIWZ, 3)pakiet 3 - TLEN MEDYCZNY- Kod. 33157200- 7- wzór do SIWZ, 4)pakiet 4 - PŁYNY INFUZYJNE- Kod. 33692000-7- wzór do SIWZ, 5)pakiet 5 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE Kod. 33141110- 4- wzór do SIWZ, 6)pakiet 6 - ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Kod. 33651200-9 -wzór do SIWZ, 7)pakiet 7 - SPRZĘT MEDYCZNY Kod. 33140000- 3- wzór do SIWZ. 4.Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1)Za równoważną ofertę na leki i płyny infuzyjne należy rozumieć produkty farmaceutyczne (zawierające tą samą substancję czynną oraz mającą te same wskazania i tą samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, ten sam albo zbliżony skład, zastosowanie lub sposób przygotowania, zgodnie z art. 2 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm). 2)W przypadku zaoferowania w postępowaniu produktów farmaceutycznych równoważnych fakt ten winien być uwzględniony w pakiecie cenowym, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do wpisania nazwy produktu handlowego równoważnego. 3)Zaoferowane produkty farmaceutyczne muszą posiadać aktualne na dzień składania oferty pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271 z późn. zm. ) 5.Ilości produktów leczniczych podanych w pakietach są ilościami szacunkowymi podanymi jedynie w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnej wielkości zamówienia w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych produktów leczniczych, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 6.Odbiór dostarczonych do Apteki szpitalnej produktów farmaceutycznych odbywać się będzie na podstawie przyjęcia magazynowego potwierdzającego odbiór towaru, zawierającego własnoręczny podpis odbiorcy na dowodzie dostawy. 7.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.66.10.00-1, 33.15.72.00-7, 33.69.20.00-7, 33.14.11.10-4, 33.65.12.00-9, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozwolenie na dopuszczenie produktów farmaceutycznych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), Pełnomocnictwo do podpisywania oferty określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona, Wykaz części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www. wpsp.internetdsl.pl. w zakladce - Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 37-710, ul. Różana 9 - budynek Administracji nr 15, pokój nr 02 - Zamowienia Publiczne..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy 37-710, ul. Różana 9, (budynek Administracji nr 15, pokój nr 10 - Sekretaria)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1-leki.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.